Pratite nas

POLITIKE sub

Fred Matić

1. Rezolucija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju

 •  Fred Matić je bio autor i izvjestitelj za rezoluciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena, koja je izglasana u lipnju 2021. i predstavlja jedan od najvažnijih europskih dokumenata na temu ženskih prava. Rezolucijom je Europski parlament prvi puta istaknuo pravo na siguran i legalan pobačaj kao ljudsko pravo i pozvao na uvođenje seksualnog odgoja, punog pristupa kontracepciji i medicinski potpomognutoj oplodnji za sve, bez diskriminacije

 2. Uvrštavanje pobačaja u Povelju EU-a o temeljnim pravima

 • Zastupnik Matić predvodi bitku za zaštitu prava na siguran i legalan pobačaj na razini Europe te je autor rezolucije kojom Europski parlament traži pokretanje procesa dopune Povelje i standardizacije u zaštiti pristupa pobačaju. Uzimajući u obzir prepreke koje žene diljem Hrvatske imaju u pristupu pobačaju, ova inicijativa je izuzetno važan korak u osiguravanju da svaka žena ima puno pristup zdravstvenoj zaštiti, uključujući i prekid trudnoće

3. Direktiva o suzbijanju nasilja nad ženama

 • Zastupnik Matić kontinuirano radi na prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama te zaštiti žrtava, a doprinio je i novoj europskoj Direktivi o suzbijanju nasilja nad ženama koja predstavlja prvi europski zakonski okvir u ovom području. Direktiva donosi novosti u zakonodavni okvir borbe protiv nasilja, od čega ističemo mjere za prevenciju silovanja i seksualnog zlostavljanja i oštrije odredbe protiv online nasilja, uključujući u području objavljivanja intimnog sadržaja. Jednako važna je i sveobuhvatna potpora za žrtve nasilja i pristup zdravstvenoj skrbi, a što je osobito važno za Hrvatsku s obzirom na to da je nacionalni sustav skrbi za žrtve manjkav u mnogim područjima

 4. Europska godina mladih 2022. godine

 • Povodom 2022. godine kao Europske godine mladih, zastupnik Matić provodi veliki projekt kojim će obuhvatiti više od 4300 hrvatskih srednjoškolaca/ki i osigurati da se glas mladih iz Hrvatske čuje na hrvatskoj i europskoj razini. U projektu sudjeluje 10 srednjih škola iz cijele Hrvatske, a mladi kreiraju i iznose vlastita rješenja za ključne probleme s kojima se mladi u Hrvatskoj suočavaju, koje zastupnik potom predstavlja svim relevantnim političkim dionicima i kontinuirano, zajedno s mladima, zagovara implementaciju tih rješenja u nacionalni i europski sustav

 5. Europski zakon o slobodi medija

 • Zastupnik Matić je aktivno radio i na zaštiti slobode medija te sudjelovao u izradi prvog europskog zakona koji štiti medijske slobode i novinare/ke diljem Europe. Novi Zakon, između ostalog, omogućava neovisno novinarstvo, zabranu upotrebe špijunskog softvera protiv novinara osim u strogo definiranim slučajevima te obvezu svim medijima da objave informacije o vlasničkoj strukturi

 6. Kulturni oporavak Europe nakon COVID pandemije i potpora umjetnicima/cama

 • Zastupnik Matić bio je izvjestitelj za kulturni oporavak Europe nakon COVID pandemije i izradu plana potpore umjetnicima/cama i radnicima/cama u kulturi u suočavanju s posljedicama pandemije. Uz izvješće, zastupnik kontinuirano zagovara i radi na “Europskom statusu umjetnika” koji je nužan da se uspostavi zajednički okvir za uvjete rada i minimalne standarde za sve zemlje kako bi se zaštitila radnička prava umjetnika/ica diljem Europske unije, ali i svih drugih radnika/ica u kulturnom i kreativnom sektoru

 7. Subvencije ribarskom sektoru

 • Zagovarao je i sudjelovao u izradi hitnih mjera oporavka ribarskog i akvakulturnog sektora zbog posljedica rata u Ukrajini, izglasavši kompenzacijske mjere u obliku subvencija onima u sektoru koji su oštećeni i čija je egzistencija ugrožena

8. EU Strategija o obnovljivim izvorima energije na moru

 • Zastupnik Matić je radio na Strategiji Europske unije o obnovljivim izvorima energije na moru gdje je ukazao na energetski potencijal Hrvatske u izgradnji plutajućih solara i offshore vjetroelektrana, u kojoj su se kreirali uvjeti za izradu nacionalnog pravnog okvira koji bi privukao investitore za bržu, lakšu i efikasniju tranziciju na obnovljive izvore energije, ali i ostvarivanje energetske neovisnosti

9. Zalaganje za bolji položaj ribara

 • Zastupnik Matić je kontinuirano zagovarao prava hrvatskih ribara na razini Europske unije, a jedan od fokusa mu je i proširenje morskih područja pod zaštitom po uzoru na Jabučku kotlinu

10. Uredba o obnovi prirode

 • Koautor je nove Uredbe o obnovi prirode koja predstavlja nužan korak prema održivijem upravljanju morskim resursima. Novi zakon ima potencijalne dugoročne i sveobuhvatne učinke na obnovu devastiranih morskih staništa, povećanje ribljeg fonda te pozitivan utjecaj na prehrambeni, turistički i ribarski sektor

11. Nagrada za najboljeg zastupnika

 • Za svoj dosadašnji rad u Europskom parlamentu, u lipnju 2022. Fred Matić je nagrađen prestižnim EU Oscarom te je proglašen najboljim zastupnikom u području zaštite ljudskih prava.

  © Socijaldemokratska partija Hrvatske